پیش دبستان طلوع سبز

آموزش در بستر محیطی محرک و برانگیزاننده با ارائه‌ی روش های پیشرفته بازی با هدف توسعه مهارت های اجتماعی، حرکتی و شناختی کودکان

Registration poster in Tolo Sabze educational complex for the academic year 1402-1403