مدیریت

کارشناسی - حسابداری، مدیریت آموزشی

۳۵ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

معاون دبستان ۱

کارشناسی ریاضی _ کاربردی/ارشد آموزش ریاضی

۷ سال سابقه

معاون دبستان ۲

کارشناسی کامپیوتر

۸ سال سابقه

آموزگار پیش دبستان

کارشناسی علوم تربیتی

۱۲ سال سابقه

آموزگار اول

کارشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

۱۵ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

آموزگار دوم

کارشناسی ارشد - ادبیات

۱۵ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

آموزگار سوم

کارشناسی آموزش ابتدایی

۲۴ سال سابقه

دبیر ریاضی پایه چهارم تا ششم – دبیر فارسی پایه چهارم

کارشناسی - ریاضی کاربردی

۱۲ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

دبیر اجتماعی پایه چهارم تا ششم –دبیر فارسی پایه پنجم و ششم

کارشناسی - آموزش ابتدایی

۳۵ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

دبیر علوم چهارم تا ششم دبیر کار و فناوری پایه ششم

کارشناسی - مهندسی صنایع

۸ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

دبیر هدیه و قرآن اول تا ششم

کارشناسی ارشد - علوم ،قرآن و حدیث

۱۲ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

دبیر نقاشی اول تا ششم و خوشنویسی اول تا سوم

کارشناسی - آمار و ریاضی

۱۰ سال سابقه آموزشی ، اجرایی
دارای مدرک بین المللی نقاشی و خوشنویسی

دبیر خوشنویسی چهارم تا ششم

کارشناسی - گرافیک

۲۰ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

سوپروایزر زبان دبستان

کارشناسی ارشد - آموزش زبان انگلیسی

۸ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

دبیر مهارت های زندگی دبستان ۱ و ۲

کارشناسی روانشناسی کودک _ارشد مدیریت

۱۳ سال سابقه