موفقیت ها و افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان مقطع متوسطه دو مجتمع آموزشی طلوع سبز

برگزیدگان مسابقات